Selecteer een pagina

Fiscaal advies

U wilt graag dat een fiscaal jurist met u meedenkt over belastingtechnisch ingewikkelde situaties.

Jonker Belastingen is een degelijk fiscaal juridisch advieskantoor, gevestigd in Groningen. Mr. J.M. (Martijn) Jonker is gespecialiseerd in IB en VPB op nationaal en internationaal gebied. Daarnaast heeft Jonker Belastingen als specialisme formeel belastingrecht. Jonker Belastingen verleent fiscale diensten aan accountantsbureaus, administratiekantoren, ondernemers en particulieren.

Contact

Jonker Belastingen B.V.
T: 050 785 13 04
M: 06 81 225 110

Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Bel me terug!

Heb je een vraag, idee of opmerking? Vul hieronder je naam en telefoonnummer in, dan bel ik je terug!  Bij de volgende onderwerpen is het van belang fiscaal degelijk onderbouwd te werk te gaan. Jonker Belastingen ondersteunt je hier graag bij.

  Internationale IB en VPB

  Jonker Belastingen is gespecialiseerd in (internationaal) belastingrecht met betrekking tot inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Martijn Jonker fungeert als sparringpartner voor accountants en administratiekantoren.

  Herstructurering

  De juist structuur voor een onderneming is belangrijk. Een structuur moet passen binnen het risicoprofiel van de groep van ondernemingen en fiscaal optimaal zijn. Vaak is daarvoor een herstructurering nodig. Het is dan mogelijk om de herstructurering zonder belastingheffing te doen. Ook kijkt Jonker Belastingen daarbij naar andere aspecten welke nog kunnen spelen in de nieuwe structuur, zoals de bepaling van het gebruikelijk loon via de CUP methode (referentieloon) of de afroommethode, dat financieringen binnen het risicoprofiel passen.

  Internationaal ondernemen

  Is sprake van een ondernemer die internationaal zaken gaat doen dan wordt de belastingwetgeving ingewikkeld. Belastingverdragen, buitenlandse-, binnenlandse regelgeving en voorkomingsmethoden maken dat geen sprake is van een standaard casus. Dit levert risico’s op maar ook mogelijkheden. Door de juiste vormgeving en keuzes kan veel belasting worden voorkomen. Het is daarbij van belang voor vertrek of voor terugkomst te overwegen wat de mogelijkheden zijn. Zo kan overwogen worden een hybride lening toe te passen of een hybride rechtsvorm te gebruiken. Een voorbeeld daarvan bestaat met Duitse GmbH of BV & Co KG. Deze structuur leidt tot een aftrekpost in Duitsland en geen inkomsten in Nederland. Maar ook het oprichten van een buitenlandse vennootschap waardoor management fee loopt kan tot substantiële bronbelastingvoordelen leiden.

  Deelnemingsvrijstelling

  Een deelneming kan dividend uitkeren zonder dat dit tot belastingheffing leidt bij de moeder. Nagegaan moet worden of aan alle vereisten van de deelnemingsvrijstelling wordt voldaan.

  Fiscale eenheid

  Binnen de fiscale eenheid gelden veel anti-misbruikregels. Daarnaast kan de fiscale eenheid ook als herstructureringsinstrument worden gebruikt of voor internationale constructies, bijvoorbeeld met Duitsland.

  Verliesverrekening

  Zijn verliezen wel verrekenbaar? Mogelijk krijgt een vennootschap of ib-ondernemer te maken met verliesverdamping of is sprake van voorvoegingsverliezen. De verrekeningsproblematiek is bijzonder ingewikkeld, maar door de juiste fiscale vormgeving kan wellicht voorkomen worden dat verliezen verdampen. Jonker Belastingen denkt ook mee over de verrekening van voorvoegingsverliezen.

  Boekenonderzoeken

  Een boekenonderzoek gebeurt doorgaans door een controleur van de Belastingdienst. Die signaleert lastigere belastingmaterie. De controleur gaat daarbij veelal uit van zijn eigen generale kennis en ervaring. Omdat een onderzoek vaak omvangrijk is, is het voor de Belastingdienst lastig te weten hoe de regelingen aan de hand van literatuur en jurisprudentie precies moeten worden uitgelegd. Ik adviseer derhalve om na te gaan of de correctiegronden terecht zijn of voor discussie vatbaar.

  Een gevolg van een boekenonderzoek kan ook zijn dat een boete wordt opgelegd. Deze boete hoeft niet terecht te zijn, en hangt af van alle omstandigheden. Mogelijk kan deze weerlegd worden.

  Ik adviseer met een fiscalist te overleggen wanneer een voorstel wordt gedaan in het kader van een praktische afhandeling van het onderzoek. Dit is in feite een onderhandeling over toepassing van het recht. Maar pas op, u weet uw rechtspositie vaak ook niet precies.  Opdat u geen afspraak maakt die uiteindelijk in uw nadeel uitpakt is de juiste kennis noodzakelijk. Het resultaat is dan een goede onderhandeling en daarbij is er geen verliezer.

  Bedrijfsopvolging

  Bedrijfsopvolging kan op verschillende manieren. Hiervoor zijn verschillende fiscale oplossingen hoe dit zonder belastingheffing kan gebeuren. Er zijn regelingen zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Vaak gaat de bedrijfsopvolging ook samen met een herstructurering. Maak bij bedrijfsopvolging gebruik van alle fiscale faciliteiten in samenhang met de meest bruikbare structuur.

  Due diligence (overname risico’s)

  Bij een overname worden ook belastingrisico’s uit het verleden overgenomen. Jonker Belastingen maakt een inventarisatie van de risico’s die worden overgenomen. Hiervoor worden van meerdere jaren de jaarrekeningen, de aangiften en toegepaste fiscale adviezen beoordeeld.

  Liquidatie

  Bij een liquidatie komen meerdere aspecten kijken. Liquidatie van een deelneming kan onder voorwaarden als verlies worden opgevoerd. Het is dan van belang te bekijken wat de hoogte is van het opgeofferd bedrag. Een interne overdracht binnen een groep van vennootschappen leidt dan bijvoorbeeld niet tot een verhoging van het opgeofferd bedrag. Tevens vinden in de liquidatiesfeer vaak kwijtscheldingen plaats van vorderingen op de geliquideerde vennootschap. Dit leidt in principe tot winstneming. Onder voorwaarden kan belastingheffing worden voorkomen.

  Bij een aanmerkelijk belang is het belangrijk vast te stellen wat de juiste verkrijgingsprijs is. In samenhang hiermee speelt het een grote rol of een eventuele ter beschikkingstelling tot een verlies leidt in box 1 of in box 2 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Zie ook hierna onder onzakelijke leningen.

  Onzakelijke leningen

  Deze leningen worden verstrekt in de aandeelhouderssfeer en concernsfeer. Een lening is dan kort gezegd onzakelijk wanneer een willekeurige derde deze lening niet zou hebben verstrekt, omdat er sprake is van een te groot debiteurenrisico. Dit heeft tot gevolg dat de rente wel belast is, maar een eventuele afwaardering niet aftrekbaar. Het is overigens onduidelijk wat voor gevolgen een kwijtschelding van een onzakelijke lening op het niveau van de schuldenaar heeft. De schuldeiser kan de lening in ieder geval niet afwaarderen. Een ander gevolg is dat de verkrijgingsprijs of het opgeofferd bedrag stijgt met het bedrag van de lening. Deze materie kan voorkomen worden door de juiste vormgeving van de lening. Een gedegen leningsovereenkomst en voldoende zekerheden helpen daarbij.

  Vermogensetikettering en foutenleer

  Is sprake van verplicht privé of zakelijk vermogen, of is sprake van keuzevermogen? Het antwoord op deze vraag loopt snel op tot heel hoge bedragen belastingheffing. Wanneer het vermogen onjuist zakelijk is geëtiketteerd bestaat de mogelijkheid dit te corrigeren via de foutenleer. Dit is een oplossing waarbij verschillende methoden door jurisprudentie zijn bepaald. Een pand dat jarenlang onjuist op de zakelijke balans heeft gestaan kan onder voorwaarden zonder afrekening over de waardestijging overgaan naar box 3 vermogen.

  Voorzieningen

  Loopt de onderneming risico op toekomstige uitgaven dan kan mogelijk een voorziening worden gevormd. Hiervoor geldt dat de oorzaak in het boekjaar of het verleden ligt. De kosten moeten aan het jaar zijn toe te rekenen en er moet een redelijke mate van zekerheid zijn dat de uitgaven zullen plaatsvinden. Een bekend voorbeeld is de onderhoudsvoorziening, maar ook kan een voorziening in verband met een aansprakelijkheidsclaim worden gevormd.

  Oudedagsreserve/pensioenvoorziening

  De oudedagsreserve is een mogelijkheid om de winst te verlagen. Wanneer deze tot uitkering komt dient ook weer belasting te worden betaald. Vaak wordt het geld waarmee dit wordt betaald al uitgegeven en is er een liquiditeitsprobleem. Daarnaast kan de uitkering  alleen plaats vinden onder bepaalde voorwaarden.

  Terbeschikkingstellingsregeling

  Deze regeling kan plaats vinden bij een onderneming voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

  • De regeling geldt voor een dga of een kleine groep van verbonden personen van de dga. Zij stellen vermogen ter beschikking aan de bv van de dga. Het inkomen wordt dan (veelal tegen 52%) belast in box 1 en de kosten vormen een aftrekpost in de bv (tegen 20%/25%). De meest voorkomende situaties zijn het verhuren van een bedrijfspand aan de eigen bv of het verstrekken van een lening/rekening courant aan de eigen bv. Een veelgebruikte mogelijkheid om  te voorkomen dat de rente belast wordt, is om   de lening om te zetten naar (informeel) kapitaal.
  • De regeling geldt ook voor een fiscaal partner van de ondernemer die vermogen ter beschikking stelt aan de ib-onderneming. De inkomsten vallen in box 1 en niet box 3 voor de partner. De rentekosten zijn bij de ondernemer aftrekbaar.

  Voor de terbeschikkingstelling gelden dezelfde regels als voor een onderneming. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een lening onzakelijk is, de rente belast is, maar een afwaardering niet aftrekbaar. Wanneer een dga borg staat ontstaat een voorwaardelijke vordering welke onder de regels van goedkoopmansgebruik kan worden afgewaardeerd.

  Ongebruikelijke terbeschikkingstelling

  Er is ook een regeling voor de ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Deze regeling geldt voor een grotere groep van verbonden personen die onzakelijk handelen. Daarbij is bijvoorbeeld een terbeschikkingstelling van een pand of geld door een vader aan zijn kind ook belast in box 1, wanneer de terbeschikkingstelling onzakelijk is.

  Wat vaak voorkomt is een borgstelling door ouders voor een banklening aan de onderneming van een kind. Stel het kind gaat failliet. De bank spreekt de ouders dan aan en deze betalen de bank. Hierdoor ontstaat een waardeloze vordering van regres van de ouders op de kinderen. De afwaardering in box 1 van de ontstane regresvordering zal de Belastingdienst hoogstwaarschijnlijk ter discussie stellen.

  Hierbij geldt dat de vormgeving van de leningen heel belangrijk is om maximaal kans te maken op afwaardering.

  Estate planning

  Laat het vermogen overgaan naar de volgende generatie zonder te veel belasting te betalen. Dit kan door gebruik te maken van de vrijstellingen in de schenkingbelasting en kan door een plan te maken. Ook kan het door een juiste structuur te benutten.

  Discussie met de fiscus (bezwaar en beroep)

  Bij een bezwaar of beroep worden naast de inhoudelijke discussie ook de formele aspecten in acht genomen. Naast het in de gaten houden van de termijnoverschrijding (door de fiscus)  wordt o.a. ook verzocht om de bezwaar- en beroepskostenvergoeding, het recht gehoord te worden en het recht stukken in te zien.

  Martijn Jonker
  Mijn naam is Martijn Jonker. Na mijn universitaire opleiding fiscaal recht en vijf jaar werken bij grotere belastingadvieskantoren (Mazars en Deloitte) ben ik begin 2010 mijn eigen belastingadviespraktijk gestart. Ik geniet ervan precies te weten hoe de wet uitgelegd kan worden, zodat alle fiscale mogelijkheden benut kunnen worden.

  (Internationale) IB & VPB
  Ik ben gespecialiseerd in inkomsten- en vennootschapsbelasting op nationaal en internationaal gebied.

  Curriculum Vitae

  • Afgestudeerd fiscaal jurist
  • 3 jaar Mazars Amsterdam
  • 3 jaar postdoctorale opleiding bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
  • 2 jaar Deloitte Noord
  • 2 jaar Tax Academy van Deloitte
  • Sinds 1 februari 2010 zelfstandig ondernemer